REGULAMIN SERWISU EASTHUNTERS.COM

§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa: ogólne warunki, zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu EastHunters.com oraz rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży na odległość: publikacji ofert pracy, tłumaczeń profili firmowych i osób prywatnych, wzorów dokumentów tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Serwisu internetowego EastHutners.com.
2. Właścicielem Serwisu jest HPP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Zamoyskiego 2 lok.109, 85-063 Bydgoszcz wpisana do rejestru KRS pod nr. 0000814866, NIP: 967 143 16 19, REGON: 384901040
3. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.easthunters.com, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
4. EastHunters.com świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem polskim oraz mającymi zastosowanie właściwymi przepisami Unii Europejskiej.
5. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie i załącznikach do niego.
6. Przedsiębiorstwo HPP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Serwisu EastHunters.com udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.
§ 2
Definicje

Poprzez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
1. Regulamin – przedmiotowy dokument.
2. Serwis: niniejszy portal
3. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 459).
4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
6. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: osoba fizyczna wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
8. Ochrona Danych Osobowych: regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności
9. Usługodawca: HPP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul, Zamoyskiego 2/109 85-063 Bydgoszcz wpisana do rejestru KRS pod nr. 0000814866, NIP: 967 143 16 19, REGON: 384901040
10. Użytkownik: osoba fizyczna lub podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z zasobów i usług serwisu. Użytkownicy dzielą się na trzy grupy (Użytkownik niezarejestrowany, Kandydat, Pracodawca).
11. Użytkownik niezarejestrowany – osoba lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, która w ramach funkcjonalności serwisu ma dostęp do informacji, do których niewymagane jest posiadanie konta i logowanie się.
12. Kandydat: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po zarejestrowaniu swojego konta i zalogowaniu się do niego ma dostęp do: swojego profilu, ofert pracy publikowanych przez Pracodawców, porad i artykułów publikowanych przez Usługodawcę.
13. Profil Kandydata: wszelkie dane identyfikujące Kandydata w zakresie umożliwiającym przedstawienie Pracodawcy swojej kandydatury na wybraną ofertę pracy.
14. Pracodawca: osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po zarejestrowaniu swojego konta i zalogowaniu się do niego ma dostęp do: swojego profilu, publikacji ofert pracy, wzorów dokumentów, porad i artykułów publikowanych przez Usługodawcę.
15. Profil Pracodawcy: wszelkie dane identyfikujące Pracodawcę w zakresie umożliwiającym przedstawienie Kandydatowi swojej oferty pracy i przedsiębiorstwa.
16. Logotyp: graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy firmy lub innej organizacji.
17. Znak towarowy: każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony
18. Usługi: wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną realizowane przez Usługodawcę na rzecz Kandydata lub Pracodawcy, których zakres oraz uprawnienia określa niniejszy Regulamin.
19. Oferta pracy: propozycja zatrudnienia składana przez Pracodawcę, którą ten kieruje do Kandydatów, w celu pozyskania kandydatów do pracy.
20. Tłumaczenia: wszelkie tłumaczenia językowe świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydata lub Pracodawcy w ramach usług wykupionych przez nich w Serwisie.
21. Analiza danych Kandydata: usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pracodawcy polegająca na analizie danych Kandydata w celu realizacji procesów legalizacyjnych umożliwiających zatrudnienie Kandydata na terenie RP.
22. Adres e-mail: adres poczty elektronicznej wymagany do rejestracji i logowania Użytkowników
23. Login: identyfikator użytkownika podawany podczas rozpoczynania pracy z serwisem
24. Hasło - kod zabezpieczający, którego poprawne wprowadzenie uruchamia Profil użytkownika
25. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Pracodawcę lub Kandydata w celu utworzenia własnego profilu.
26. Newsletter i Powiadomienia: informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres e-mail Użytkownika.

§ 3
Zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników

Zasady korzystania z serwisu przez Pracodawcę zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – „Zasady korzystania z serwisu”, który stanowi jego integralną część.

§ 4
Newsletter i Powiadomienia EastHunters

1. W ramach usługi „Newsletter i Powiadomienia”, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany podczas rejestracji przez Użytkownika adres e-mail, Usługodawca w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wysyła do Użytkowników informacje w formie listu elektronicznego (e-mail), zwane dalej „Newsletter EastHunters” lub „Powiadomienie EastHunters”. Usługa Newsletter i Powiadomienia świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Newsletter i Powiadomienia kierowane do Pracodawców zawierają informacje o:
 1. Zgłoszeniach kandydatów na opublikowane przez nich oferty pracy,
 2. Komunikatach i wiadomościach od Kandydatów,
 3. Aktualnych promocjach,
 4. Opublikowanych przez Usługodawcę artykułach i poradach,
 5. Aktualizacjach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
 6. Potencjalnych zmianach Regulaminu
3. Newsletter i Powiadomienia kierowane do Kandydatów zawierają informacje o:
 1. Aktualnych ofertach pracy publikowanych przez Pracodawców,
 2. Zmianach statusów złożonych przez nich aplikacji na wybrane oferty pracy,
 3. Komunikatach i wiadomościach od Pracodawców,
 4. Aktualnych promocjach,
 5. Opublikowanych przez Usługodawcę artykułach i poradach,
 6. Aktualizacjach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
 7. Potencjalnych zmianach Regulaminu
4. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację skutkuje dodaniem adresu e-mail poczty Użytkownika do listy e-mailingowej. Na podany i potwierdzony przez Użytkownika adres e-mai Usługodawca będzie wysyłał Użytkownikowi Newslettery.
5. Usługa Newsletter i Powiadomienia może zostać przez Użytkownika ograniczona lub wyłączona w dowolnym momencie poprzez odznaczenie odpowiednich opcji wysyłania Newslettera i Powiadomień.

§ 5
Rozwiązanie umowy lub odstąpięnie od umowy

1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
2. Kandydat lub Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie - niezależnie od odpłatności za nią – usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta. Użytkownik niezarejestrowany dokonuje rozwiązania umowy poprzez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
3.  W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług, każdy Kandydat lub Pracodawca może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: HPP GROUP Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 2/109, 85-063 Bydgoszcz.
4. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku:
 1. naruszenia przez Użytkownika niezarejestrowanego, Pracodawca lub Kandydata postanowień niniejszego regulaminu,
 2. powzięcia przez Usługodawcę informacji, że profil kandydata jest nieprawdziwy, sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Usługodawca ma obowiązek poinformować o rozwiązaniu umowy w terminie 7 dni od ziszczenia się skutku lub dokonana czynności.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Kandydata lub Pracodawcy, w tym jego usunięcie, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 6
Odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie działania Serwisu internetowego EastHunters.com

1. Usługodawca zobowiązany jest dbać, aby Serwis działał w sposób ciągły. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów.
2. Użytkownikom nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkody / zadość uczynienie z tytułu wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu, o ile nie wystąpiły one z winy umyślnej lub niedbalstwa Usługodawcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość, poprawność, kompletność lub formę materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. Treść i forma materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Usługodawcy.
4. Usługodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie pod względem ich zgodności z Regulaminem. W tym celu Usługodawca może również wprowadzić w Serwisie odpowiednie rozwiązania dokonujące takiej kontroli w sposób zautomatyzowany.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność rekrutacji Kandydatów, która zależna jest tylko i wyłącznie od Profilu Pracodawcy i składanych przez niego ofert pracy kierowanych za pośrednictwem Serwisu Kandydatom.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Pracodawcy w przypadku gdy:
 1. Terminy określone w Załączniku nr 1 „Zasady korzystania z serwisu” nie zostaną dotrzymane przez Usługodawcę z powodu wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu, o ile te nie powstały z winy umyślnej lub niedbalstwa Usługodawcy; jak również w wyniku działań osób trzecich, pozostających z Usługodawcą w stosunku zobowiązaniowym.
 2. Kandydat zrekrutowany za pośrednictwem Serwisu m.in.: nie spełni wymagań stawianych przez Pracodawcę, nie pojawi się w miejscu pracy lub rozmowy kwalifikacyjnej, nie podejmie pracy, zerwie kontakt z Pracodawcą, nie wypełni stosownych ankiet niezbędnych do zatrudnienia.
§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: HPP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul, Zamoyskiego 2 lok.109 85-063 Bydgoszcz wpisana do rejestru KRS pod nr. 0000814866, NIP: 967 143 16 19, REGON: 384901040;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@easthunters.com
3. Szczegółowe zasady, cele i inne postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, który stanowi jego integralną część.

§ 8
Zasady zamieszczania reklam

1. Zamieszczanie reklam w Serwisie jest odpłatne.
2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie przez Usługodawcę dla każdego zlecenia.
3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego Reklamodawcy.
4. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
5. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika niezarejestrowanego/ Pracownika lub Pracodawcy bez zgody Usługodawcy są natychmiastowo usuwane.

§ 9
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług za pośrednictwem Serwisu, oraz sposobu jego działania należy zgłaszać listownie na adres siedziby Usługodawcy, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@easthunters.com.
2. Złożona reklamacja uznana zostanie za prawidłowo złożoną jeśli zawierać będzie:
 1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji. Rozpatrzenie reklamacji odbywać się będzie na podstawie Regulaminu.
4. Decyzje Właściciela Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Usługodawcę w formie pisemnej, jednakże będą doręczane w formie elektronicznej (np. skan) za pomocą poczty e-mail.
5. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. W tym Usługodawca dopuszcza możliwość skorzystania z mediacji konsumenckiej prowadzonej przez powołane do tego osoby lub jednostki.

§ 10
Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub jego aktualizacji. W szczególności może to nastąpić, gdy:
 1. na podstawie zmian powszechnie obowiązującego prawa, czy działania władzy sądowniczej lub administracyjnej w miejscu świadczenia usługi Usługodawca zostanie zobowiązany do zmiany treści regulaminu.
 2. na podstawie zmian technologii świadczenia usługi;
 3. zmian organizacyjnych lub formalno-prawnych Usługodawcy.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu. W obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
3. Pracodawcy, Kandydatowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa i obowiązki stron określa niniejszy Regulamin, właściwe przepisy prawa polskiego oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej.
2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
3. Dla Umowy o świadczenie usług oraz Regulaminu właściwe są przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną cześć.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy dla siedziby Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU EASTHUNTERS.COM
„ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU”
§ 1
Zasady ogólne

1. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu w tym także zasad stosowanych promocji, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu zobowiązany jest do:
 1. powstrzymywania się od wszelkich działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 2. przekazywania autentycznych danych osobowych - niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników, a także przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych, oraz korzystanie z kont innych Użytkowników czy udostępnianie własnych kont innym Użytkownikom,
 3. przestrzegania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, wynalazków i patentów innych osób,
 4. aktualizowania swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu,
 5. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie, przekazywanie za jego pośrednictwem w tym w ramach wszelkich opisów, ofert pracy, forum (o ile te funkcjonuje) treści i materiałów tekstowych, graficznych i dźwiękowych – w tym także linków (hiperłączy) do takowych treści – sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, ordynarnych, naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Usługodawcę lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.
3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej treści marketingowej w tym handlowej.
4. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem w szczególności:
 1. nieprawdziwych treści w szczególności: fałszywych ofert pracy, nieprawdziwych profili Kandydatów, itp.
 2. wszelkich linków (hiperłączy) odsyłających do innych stron internetowych, wyłączając miejsca do tego przeznaczone,
 3. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
 4. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 5. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
5. Użytkownicy zamieszczają w Serwisie treści na własną odpowiedzialność. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia Regulaminu.
6. Ceny za usługi płatne świadczone Użytkownikom określone są bezpośrednio przy poszczególnych usługach, także sprzedawanych w ramach pakietów.
7. Ceny poszczególnych usług świadczonych Pracodawcom i Kandydatom podawane są w stawkach brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
8. Użytkownik ma możliwość uiszczenia zapłaty za pośrednictwem epłatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Prowizje za płatności elektroniczne ponosi Usługodawca.

§ 2
Zasady korzystania z serwisu przez Pracodawcę

1. Użytkownik, chcący założyć konto Pracodawcy w procesie rejestracji zobowiązany jest do podania następujących danych:
a. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
b. Pełną nazwę firmy (zgodną z odpowiednimi rejestrami),
c. Adres email, który służyć będzie jako login do konta,
d. Imię i nazwisko reprezentanta (osoby upoważnionej do założenia konta w Serwisie),
e. Języka wiodącego, w którym się komunikuje,
f. Hasło (wraz z jego powtórzeniem).
oraz zaakceptować obowiązkowe klauzle dotyczące: zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacją, oświadczenia o zapoznaniu się z celami przetwarzania danych osobowych, oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych celach.
2. Po podaniu w/w danych, na adres email wskazany w procesie rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy kliknąć, by konto Pracodawcy zostało aktywowane. Po aktywacji konto jest dostępne i umożliwia pełne korzystanie z usług świadczonych za pomocą serwisu.
3. Po pełnej aktywacji i zalogowaniu się do konta, Pracodawca winien w zakładce Moje konto – Moje dane uzupełnić dane rejestrowe przedsiębiorstwa o:
a. Kraj,
b. Region,
c. Miejscowość,
d. Kod pocztowy,
e. Ulicę
f. Nr budynku i lokalu,
g. Numer telefonu,
h. Numer identyfikacji statystycznej (Regon),
i. Nr wpisu rejestrowego (o ile dotyczy)
5.   Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Pracodawcy następujące usługi:
a.      Publikacje ofert pracy, w celu poszukiwania odpowiednich kandydatów do pracy,
b.     Tłumaczenia ofert pracy na wybrane języki dostępne w usłudze,
c.      Odświeżenie jednej oferty na kolejne 7 dni,
d.     Odświeżenie jednej oferty na kolejne 14 dni,
e.      Publikacje opisów firmy (profilu firmy),
f.      Tłumaczenie profilu firmy na wybrane języki dostępne w usłudze,
g.     Dostęp do wzorów dokumentów dla zleceniobiorcy w wersji polsko – ukraińskiej, lub polsko – rosyjskiej w formie plików edytowalnych (doc) do wielokrotnego wykorzystania. Prosimy uwzględnić, iż stosowanie przykładowych wzorów dokumentów nie zastępuje doradztwa prawnego oraz konieczności śledzenia zmian zachodzących w przepisach prawa. Udostępnione przykładowe wzory dokumentów tworzone są z możliwie najwyższą starannością. Tym niemniej, wszelkie informacje mają jedynie charakter ogólny (poglądowy) i nie stanowią doradztwa prawnego. Usługodawca nie odpowiada za ich kompletność. W sytuacji, gdy istnieje potrzeba uzyskania porady prawnej uwzględniającej indywidualne potrzeby Użytkownika, prosimy o kontakt z prawnikiem.
h.     Dostęp do porad w zakresie administracji publicznej obejmującej zasady legalizacji pracy cudzoziemców,
i.       Dostęp do artykułów przydatnych w zatrudnianiu cudzoziemców,
j.       Udostępnienie linku do strony www firmy Pracodawcy w jej opisie profilowym zwiększające skuteczność rekrutacji,
k.     Publikacje znaków towarowych Pracodawcy w szczególności Logotypów firmy, mającym na celu wyróżnienie Pracodawcy od innych Użytkowników. Akceptacja Regulaminu oznacza udzielenie Usługodawcy przez Pracodawcę nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji na wykorzystanie przez Usługodawcę znaków towarowych Pracodawcy, w szczególności jego logotypów, poprzez ich publikowanie w celach marketingowych w Serwisie w zakładce/dziale „Zaufali nam”.
l.       Tworzenie galerii 5 zdjęć stanowiska pracy,
m.   Tworzenie galerii 5 miejsca zakwaterowania.
6.   Wymienione usługi dostępne są dla Pracodawcy odpłatnie w ramach zamówionych pakietów lub osobno wykupionych pojedynczych usług.
7.   Wszelkie odpłatne tłumaczenia zostaną zrealizowane przez Usługodawcę w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia do tłumaczenia. Przetłumaczone profile i oferty zostaną opublikowane na stronach serwisu w ciągu 2 dni roboczych po ich przetłumaczeniu.
8.   Skuteczność zamieszczanych ofert pracy skutkujących spływem aplikacji ze strony Kandydatów zależna jest od wielu czynników leżących po stronie Pracodawcy takich jak: atrakcyjność oferty, miejsce wykonywania pracy, opinia o pracodawcy, i wielu innych, na które Usługodawca nie ma wpływu. Dlatego dostawca usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie odpowiada za skuteczność zamieszczanych przez Pracodawców ofert pracy.

§ 3
Zasady korzystania z serwisu przez Kandydata

1. Użytkownik, chcący założyć konto Kandydata w procesie rejestracji zobowiązany jest do podania następujących danych:
a. Adres email, który służyć będzie jako login do konta,
b. Imię i nazwisko reprezentanta (osoby upoważnionej do założenia konta w Serwisie),
c. Języka wiodącego, w którym się komunikuje,
d. Hasło (wraz z jego powtórzeniem).
oraz zaakceptować obowiązkowe klauzle dotyczące: zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacją, oświadczenia o zapoznaniu się z celami przetwarzania danych osobowych, oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych celach.
2. Po podaniu w/w danych, na adres email wskazany w procesie rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy kliknąć, by konto Kandydata zostało aktywowane. Po aktywacji konto jest dostępne i umożliwia pełne korzystanie z usług świadczonych za pomocą serwisu.
3. Po pełnej aktywacji i zalogowaniu się do konta, Kandydat winien w zakładce Moje konto – Moje dane uzupełnić swoje dane rejestrowe o:
a. Ulicę,
b. Nr budynku i lokalu,
c. Miejscowość,
d. Kod pocztowy,
e. Kraj,
f. Numer Skype. Viber, lub WhatsApp (opcjonalnie)
g. Numer telefonu,
4. Kandydat, w celu zwiększenia szans na poszukiwanie odpowiedniej oferty pracy, ma możliwość zamieszczenia informacji tworzących jego CV, które dotyczą:
a. Doświadczenia zawodowego,
b. Umiejętności,
c. Znajomości języków obcych,
d. a także może dodać swoje zdjęcie i plik CV w formacie pdf, doc, docx, odt.
5. Kandydat, którego aplikacja(e) jest (są) zaakceptowane przez Pracodawcę/ Pracodawców w celu skorzystania ze wszystkich usług świadczonych za pomocą serwisu, winien uzupełnić swój profil o następujące dane:
a. Płeć,
b. Datę urodzenia,
c. Miejsce urodzenia (państwo, region, miejscowość),
d. Obywatelstwo,
e. Państwo pochodzenia,
f. Adres zamieszkania (region, miejscowość),
g. Imię ojca i matki,
h. Nr, datę wydania i datę ważności paszportu,
i. Organ wydający paszport,
j. Skan paszportu,
k. Opcjonalnie Kandydat może uzupełnić swoje dane związane z legalizacją pracy o:
• Dane wizy (nr, data ważności, organ wydający, skan),
• Dane karty pobytu (nr, data ważności, organ wydający, skan),
• Numer identyfikacji PESEL (jeśli posiada).
6. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Kandydata następujące usługi:
a. Tworzenie profilu Kandydata w zakresie doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, znajomości języków obcych.
b. Wyszukiwania ofert pracy i składania swoich aplikacji na wybrane oferty pracy,
c. Dostęp do porad w zakresie administracji obejmującej zasady legalizacji pracy cudzoziemców,
d. Dostęp do artykułów przydatnych w poszukiwaniu pracy na terenie Unii Europejskiej,
e. Tłumaczenie doświadczenia zawodowego Kandydata na wybrane języki dostępne w usłudze.
7. Wymienione usługi dostępne są dla Kandydata nieodpłatnie lub odpłatnie w ramach wykupionych pojedynczych usług.

§ 4
Zasady korzystania z serwisu przez Użytkownik niezarejestrowanego

1. Użytkownik niezarejestrowany może korzystać z treści i usług Serwisu w sposób ograniczony przez Usługodawcę. Większość treści, artykułów i porad oraz wszystkie usługi płatne i bezpłatne dostępne są tylko dla użytkownika zarejestrowanego (Pracodawcy lub Kandydata).
2. Postępowanie reklamacyjne w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego Użytkownikowi przysługują prawa do reklamacji na odmowę rejestracji w Serwisie, lub założenia konta.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU EASTHUNTERS.COM
„CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest HPP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul, Zamoyskiego 2 lok.109 85-063 Bydgoszcz wpisana do rejestru KRS pod nr. 0000814866, NIP: 967 143 16 19, REGON: 384901040;
Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w HPP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@easthunters.com
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usług i utworzenia konta Użytkownika.
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik je nam dobrowolnie przekazuje zakładając swoje konto, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do:
 1. a. realizacji usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu lub rozpatrzenia sprawy, w której Użytkownik się z nami kontaktował;
 2. b. założenia konta Użytkownika.
Bez ich podania nie można złożyć zamówienia na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu lub założyć konta, ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których dane są wprowadzane. Z przekazanych przez Użytkownika danych osobowych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na jego zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu przez Użytkownika konta, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Użytkownika wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach. Konto Użytkownika może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres administratora danych osobowych ado@easthunters.com lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w koncie Użytkownika.
3. Cele przetwarzania danych.
Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy szereg usług, na rzecz osób trzecich, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art.6 ust.1 RODO. W ramach:
 1. obsługi Użytkownika przetwarzamy dane osobowe w celu rejestracji Użytkownika i realizacji umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą do momentu zakończenia współpracy lub po 2 tygodniach od rejestracji, jeżeli Użytkownik nie zaakceptował rejestracji w Serwisie,
 2. świadczenia usług Powiadamiania i Newslettera przetwarzamy dane Użytkownika w celu wysyłki powiadomień na temat Pracodawcy lub Kandydata, informacji o aktywnościach na profilu Pracodawcy lub Kandydata, a także wysyłki powiadomień do Kandydatów o nowych ofertach pracy, oraz do wszystkich Użytkowników o nowych usługach świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub po 2 tygodniach od zapisu, jeżeli subskrypcja powiadomień lub newslettera nie została zaakceptowana.
 3. poszukiwania nowych Użytkowników – poprzez marketing bezpośredni – przetwarzamy dane osobowe w celu pozyskania nowych Użytkowników Serwisu co leży w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy. Dane przetwarzane będą do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji od Użytkowników Serwisu oraz od potencjalnych klientów przetwarzamy dane osobowe w celu zrealizowania obowiązku prawnego oraz wykonania umowy. Dane przetwarzane będą przez 10 lat od momentu otrzymania reklamacji oraz w przypadku sporu, do momentu jego rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
 5. dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym przetwarzamy dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń co leży w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy. Dane przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia sporu, a w przypadku rozliczenia zobowiązania (spłaty) przez okres 6 lat od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie stanowiące przedmiot spornej umowy.
4. Przekazywanie danych.
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są:
 1. HPP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. podmioty świadczące usługi na rzez Serwisu (w szczególności w zakresie obsługi systemu informatycznego i dostawcy usług hostingowych),
 3. Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
W celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu dane osobowe Kandydata przekazujemy Pracodawcy, co jest niezbędne z uwagi na specyfikę świadczonych Usług. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Użytkownicy wybiorą celem realizacji płatności za zamówione usługi przekazujemy zgromadzone w tym celu dane osobowe do instytucji obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Użytkownika dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli Użytkownicy posiadają u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u wybranego w procesie składania zamówienia dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
5. Prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania jego danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Każdy Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, Usługodawca może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z określonych usług lub funkcji Serwisu, z których korzystanie będzie wiązało się przetwarzaniem danych objętych żądaniem Żądanie ograniczenia przetwarzania danych skutkować będzie także wstrzymaniem wysyłania przez Usługodawcę do Użytkownika powiadomień, newsletterów i innych komunikatów, w tym marketingowych. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Użytkownikowi gdy: Użytkownik kwestionuje prawidłowość ich przetwarzania; przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się z naruszeniem prawa; dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane i wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody skutkuje w momencie cofnięcia zgody, ale nie wpływa na przetwarzanie przez Usługodawcę danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić lub ograniczyć Użytkownikowi dalsze korzystanie z usług Usługodawcy.
 4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy. Jeśli wniesiony sprzeciw będzie zasadny i Usługodawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dane co do których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.
 5. Prawo do usunięcia danych. Każdy Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli: dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych; Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny; dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Prawo do sprostowania danych osobowych. Każdy Użytkownik może samodzielnie sprostować i uzupełnić swoje dane osobowe. Można tego dokonać po zalogowaniu się do konta Użytkownika.
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Usługodawcy i następne przekazać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych np. do innego dostawcy podobnych serwisów. Użytkownik ma również prawo żądać by jego dane osobowe zostały przesłane do innego administratora bezpośrednio z naszego serwisu, o ile będzie to technicznie możliwe.
 8. Prawo do zgłaszania skarg. O ile Użytkownik uzna, że jego prawa do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane my na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Konsekwencją nie podania lub niepełnego podania danych osobowych jest brak dostępu do Usług lub ograniczony dostęp do nich.