Okres ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców został przedłużony.


Okres ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ulega przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.